Printer-friendly version

Słownik zawiera pojęcia matematyczne występujące w programie szkoły ponadgimnazjalnej. Słownik jest w trakcie budowy, w miarę możliwości będzie uzupełniany smile.Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

P

Permutacje


Definicja
Permutacją bez powtórzeń zbioru n-elementowego (n\in{N_+}) nazywamy każdy n-wyrazowy ciąg utworzony ze wszystkich elementów tego zbioru.

Twierdzenie
Liczba P_n permutacji bez powtórzeń zbioru n-elementowego (n\in{N_+}) wyraża się wzorem:
P_n=n!

Pierwiastek k - krotny wielomianu

Liczbę a nazywamy k-krotnym \ \ pierwiastkiem \ \ wielomianu \ W(x),\ k\in{N_+} wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian W(x) jest podzielny przez (x-a)^k, ale nie jest podzielny przez (x-a)^{k+1}. Liczbę k nazywamy krotnością pierwiastka.

Pierwiastek wielomianu

Pierwiastkiem wielomianu W(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+a_{n-2}x^{n-2}+...+a_1x+a_0 nazywamy jego miejsce zerowe, czyli każdą liczbę a, taką że W(a)=0.

Pochodna funkcji

...

Prawdopodobieństwo

Definicja klasyczna prawdopodobieństwa
Jeżeli przestrzeń \Omega jest skończona i wszystkie zdarzenia elementarne tej przestrzeni są jednakowo prawdopodobne, to prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A z tej przestrzeni (czyli A\subset\Omega) wyraża się wzorem
P(A)=\frac{\overline{\overline{A}}}{\overline{\overline{\Omega}}}, gdzie
\overline{\overline{A}} - oznacza liczbę elementów zbioru A, czyli tzw. moc zbioru A.
\overline{\overline{\Omega}} - oznacza liczbę elementów zbioru \Omega, czyli tzw. moc zbioru \OmegaDefinicja aksjomatyczna
Własności prawdopodobieństwa
wkrótce...Uśmiech

Przestrzeń zdarzeń elementarnych

Definicja
Zbiorem zdarzeń elementarnych ( lub przestrzenią zdarzeń elementarnych) nazywamy zbiór wszystkich możliwych wyników doświadczenia losowego i oznaczamy \Omega.
W matematyce szkolnej rozważamy tylko skończone zbiory zdarzeń elementarnych.

\overline{\overline{\Omega}} - oznacza liczbę elementów zbioru \Omega, czyli tzw. moc zbioru \Omega.

Definicja
Zdarzeniem ( zdarzeniem losowym) nazywamy każdy podzbiór zbioru zdarzeń elementarnych.
Zdarzenia oznaczamy najczęściej dużymi literami alfabetu: A, B, C, ...

\overline{\overline{A}} - oznacza liczbę elementów zbioru A, czyli tzw. moc zbioru A.