Printer-friendly version

Słownik zawiera pojęcia matematyczne występujące w programie szkoły ponadgimnazjalnej. Słownik jest w trakcie budowy, w miarę możliwości będzie uzupełniany smile.Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  (Next)
  ALL

I

Izometria

Izometria - przekształcenie zachowujące odległość, tzn. takie, że odległość między punktami jest równa odległości między ich obrazami otrzymanymi w tym przekształceniu.

Przykłady przekształceń izometrycznych (izometrii):
 1. translacja (przesunięcie równoległe o wektor)
 2. symetria środkowa (względem punktu)
 3. symetria osiowa (względem prostej)
 4. symetria płaszczyznowa (względem płaszczyzny)

J

Jednokładność

Definicja:
Jednokładnością o środku O i skali k\neq0 nazywamy takie przekształcenie płaszczyzny (przestrzeni), które każdemu punktowi P płaszczyzny (przestrzeni), przyporządkowuje taki punkt P', taki że \vec{OP'}=k\cdot\vec{OP}.

J_O^{k\neq0}(P)=P'\iff\vec{OP'}=k\cdot\vec{OP}

Własności jednokładności:
 1. Obrazem wektora (odcinka) w jednokładności jest wektor (odcinek) do niego równoległy.
 2. Obrazem prostej w jednokładności jest prosta do niej równoległa.
 3. Obrazem kąta w jednokładności jest kąt do niego przystający.
 4. Jednokładność o skali k\neq0 zmienia odległość w stosunku |k|.
 5. Dwie figury są jednokładne, jeśli istnieje jednokładność przekształcająca jedną z tych figur na drugą.
 6. Figury jednokładne w skali k, są figurami podobnymi w skali |k|.
 7. Stosunek pól figur jednokładnych jest równy kwadratowi skali jednokładności .

K

Kombinacje

Definicja
Kombinacją k-elementową bez powtórzeń zbioru n-elementowego, gdzie k,n\in{N_+} i k\leqslant{n} nazywamy każdy k-elementowy podzbiór utworzony z różnych elementów danego zbioru.

Twierdzenie
Liczba C^k_n k-elementowych kombinacji bez powtórzeń zbioru n-elementowego (n\in{N_+}) wyraża się wzorem:
C^k_n={n\choose k}


Koło

Nierówność opisująca koło o środku S(a;b) i promieniu r>0:

postać kanoniczna:
(x-a)^2+(y-b)^2\leq{r^2}

postać ogólna:
x^2+y^2-2ax-2by+c\leq0, gdzie \ r=\sqrt{a^2+b^2-c} i \ a^2+b^2-c>0

L

Liczby pierwsze

Liczby pierwsze - liczby naturalne p > 1, których jedynymi dzielnikami są liczby: 1 oraz p. Kolejnymi liczbami pierwszymi są: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ... .
Istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych (udowodnił to w IV w.p.n.e matematyk grecki Euklides).

Liczby względnie pierwsze

Liczby naturalne są względnie pierwsze \iff ich jedynym wspólnym dzielnikiem naturalnym jest liczba 1, czyli:
Jeżeli a, b\in{N_+}, to a, b - liczby względnie pierwsze \iff NWD(a,b) = 1.


Liczby złożone

Liczby złożone - liczby naturalne n > 1, które nie są liczbami pierwszymi, mają więc dzielnik naturalny k spełniający nierówność 1 < k < n.

Twierdzenie:
Każdą liczbę złożoną da się przedstawić w postaci iloczynu liczb pierwszych, przy czym rozkład na czynniki pierwsze jest jednoznaczny (tzn. dwa takie rozkłady mogą różnić się jedynie porządkiem czynników).

Logarytm

Logarytmem o podstawie a - większej od zera i różnej od 1, z dodatniej liczby b nazywamy taką liczbę c, że a^c=b

log_ab=c\iff ({a^c=b}\ \wedge\ {a>0}\ \wedge\ {a\neq1}\ \wedge\ {b>0})

M

Miejsce zerowe

Miejscem zerowym funkcji nazywany argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość zero.

Monotoniczność funkcji

...

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  (Next)
  ALL